ပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉ

Wednesday, August 14, 2019

သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တႃႇ​​တေတဵမ်ထူၼ်ႈၽူႈၸွမ်းလင်လီ

တွၼ်ႈတႃႇ​​တေပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈပဵၼ်
ၽူႈၸွမ်းလင်ဢွၼ်တၢင်း။ ​​ပေႃးၼၼ် ႁဝ်းမႃးလၢတ်ႈ
လွင်ႈပဵၼ်ၽူႈၸွမ်းလင်ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။
​​ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ၽူႈၸွမ်းလင်လီ​​ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ၽူႈ
ဢွၼ်ႁူဝ်လီ၊ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇထတ်းသၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
တူၺ်းလႄႈ။

Sunday, August 4, 2019

ယွၼ်ႉသင် ၽူႈၸၢႆးၶဝ်ၸိုင်မီမႄးၼမ်လႆႈ


ၵွပ်ႈသင်​လႄႈၽူႈၸၢႆးဢဝ်​မေးၼွႆႉၶဝ်ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ
လွင်ႈပႅၵ်ႇသင်​လႄႈၵူၺ်း​  ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယိင်းဢဝ်သမ်ႉ
ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ​လႄႈ​သေႉၸွမ်းၼၼ်ႉ​  ပေႃးႁဝ်းမႃး
ဝူၼ်ႉတူၺ်းလီလီၼႆ  ၽူႈၸၢႆးၶဝ်မီးသုၼ်ႇဢဝ်​မေးၼွႆႉ
လႆႈႁႃႈႁူၵ်းၸဵတ်း​ၵေႃႉ​ၵေႃႈ။

Wednesday, July 31, 2019

ၵၢၼ်တၢင်းလီၼႆႉ လူဝ်ႇႁဵတ်းဝႆႉဢိူဝ်ႈ
ၵၢၼ်တၢင်းလီၼႆႉ ထိုင်ႁဝ်းေတဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ
ေတႁဵတ်းၵႂႃႇယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်ေၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းဢိူဝ်ႈ ။

ၵၢၼ်တၢင်းလီၼႆႉ  ထိုင်ႁဝ်းေတဢမ်ႇႁုႉဝႃႈ
ႁဵတ်းၵႂႃႇႁွတ်ႈထိုင်လႂ်ယဝ်ႉေၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းဢိူဝ်ႈ ။

ၵၢၼ်တၢင်းလီၼႆႉ ထိုင်ႁဝ်းေတဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ
မီးၽႂ်ႁဵတ်းၽွင်ႈေၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းဢိူဝ်ႈ ။

Monday, July 22, 2019

တၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶဝ်  ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မီးတၢင်းယၢမ်ႈလုၵ်ႉၸဝ်ႉ လွင်ႈတိုၼ်ႇ
ၸဝ်ႉ လုၵ်ႉၸဝ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးၶၢဝ်း
ယၢမ်းတၼ်းၼမ်လိူဝ်သေၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႈလႃႈၶဝ်ယဝ်ႉ။

   ၶဝ်မီးလွင်ႈဝၢင်းတမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႂ်ႈမီးပၵ်းပိူင်လႄႈ
ႁဵတ်းၸွမ်းႁႂ်ႈၽဵၼ်ႈꧦ ။

Saturday, July 20, 2019

တၢင်းႁၵ်ႉ မေးၵူၼ်းသိုၵ်းၼၢင်းယိင်း ၼၢင်းယိင်း ႁူဝ်ၸႂ်ဢွၼ်ႇၼၢင်းယိင်းၼႆႉ ၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈတိုၼ်းၶႂ်ႈလႆႈ လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ် တီႈၵေႃႉႁၵ်ႉ သင်လႆႈ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းဝူၼ်ႉဝႃႈ တၢင်းၸႂ်ယႂ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ် ၽၢၼ်ႁိုဝ်မီးၵေႃႈ ၶႂ်ႈယူႇၸမ်ၵၼ်သေ ပူၵ်းပွင်ၼႃႈႁိူၼ်း ၸွႆႈၵၼ်လုမ်းလႃး

Friday, July 5, 2019

ပၢႆးဝူၼ်ႉ တႃႇပိၼ်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ပၢႆးၸႂ်​​ပေ​​ပေႃးဝႆႉမႃႇၼႁႅင်းပူၼ်ႉၽႅဝ်၊
မႃႇၼဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီဝႆႉၼၼ်ႉ
​​တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵမ်ႇၽႃႇသူၵႅပ်ႈၵႂႃႇဢိူဝ်ႈ။

​​ပေၼၵ်းၸႂ် တႃႇဢဝ်တၢင်းယုမ်ႉဢွၼ်ႇ​​သေ တူင်ႉတၵ်ႉ
ပိူၼ်ႈ။ တၢင်းယုမ်ႉၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈတၢင်ႇ​​ၵေႃႉ သိူဝ်းၸႂ်
​​သေဢမ်ႇၵႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ပီႇတိသိူဝ်းၸႂ်
ၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။

Tuesday, June 25, 2019

ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈလီဢၢႆ


     ၵိူတ်ႇမႃးၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးသင်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ
လွင်ႈလီဢၢႆ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ်ၼႂ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်
သေ ဢမ်ႇမီးသင်တေႃႇပေႃးသုတ်းၸူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈလီဢၢႆ ။

သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တႃႇ​​တေတဵမ်ထူၼ်ႈ

ၽူႈၸွမ်းလင်လီ တွၼ်ႈတႃႇ​​တေပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈပဵၼ် ၽူႈၸွမ်းလင်ဢွၼ်တၢင်း။ ​​ပေႃးၼၼ် ႁဝ်းမႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈပဵၼ်ၽူႈၸွမ်းလင်ဢွၼ်တၢင်...