ပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉ

Friday, August 20, 2021

မႃႇၼ
ၶႃႈယိင်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမီးၸႂ်မႃႇၼယႂ်ႇ
ၽႅၼ်သုင် ၵူၺ်းၵႃႈ မႃႇၼ ဢၼ်ပဵၼ်
ၸွႆႈထိင်းသ​ရေႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ
ၼၼ်ႉ ၶႃႈမီးယူႇဢိူဝ်ႈ ။

ၶႃႈယိင်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းၸႂ်လမ်ဢွၵ်ႇတေႃးသ
ငၢႆႈတေႃႇပိူၼ်ႈငၢႆႈ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ႁဵတ်းပူၼ်ႉလိူဝ်
ထိုင်တီႈယိူၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈၸိုင် ၵၢင်ၸႂ်တေဢမ်ႇ
ယၵ်ႉတူၺ်းၶိုၼ်းသေပွၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ မီးဢိူဝ်ႈ ။

ၸႂ်တိတ်းႁွႆႈ တီႈၼိူဝ်ၵူၼ်းသေၵေႃႉꧦၼၼ်ႉ
မေႃမီးယူႇဢိူဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉ
ၼၼ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၸိုင် တႃႇတေ
ၸွမ်းသုၵ်ႉယုင်ႈတိုတ်ႉၸၼ် ဢွၼ်ႈဝွၼ်းၼၼ်ႉ 
ၶႃႈယိင်းဢမ်ႇမေႃ ။

ၸႂ်ႁၵ်ႉဢၼ်မၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉ မ​ီးဝႆႉယူႇဢိူဝ်ႈ
ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉၼမ်ႉၸႂ်တီႈၵၼ်
ၸိုင် လွင်ႈယုမ်ႇယမ်ၼၼ်ႉ မေႃမူတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇ
ၵမ်းလဵဝ်ဢိူဝ်ႈ ။

မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မေႃယူႇမူၼ်ႈꧦသိူဝ်းꧦၸွမ်းၼႂ်း
ၽုင်ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈဢိူဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ 
ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းႁူဝ်ႈလူဝ်ႈႁႃႈလႃႈ ဢမ်ႇမေႃထိင်း
သ​ရေႇၼင်ႇၵဝ်ႇၼႃႈ ။

ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းတူဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁူဝ်ၶႅင်
ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ တႃႇတေၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈၼိူဝ်ၶႅင်ႈၶႃ 
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၶတ်းၸႂ်ယူႇဢိူဝ်ႈ ။

ဢမ်ႇလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီၶိုတ်းၵၢပ်ႈ
ၶိုတ်းပၢၼ်တႃႇမီးတၢင်းယၢမ်ႈႁၢင်ႈလီၼၼ်ႉ 
ၶတ်းၸႂ်ၽိုၵ်းယၢမ်ႈဢိူဝ်ႈ ။

ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမေႃၸဵပ်းသႅပ်ႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇ
ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ် လွင်ႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈဢူတ်း
ယိူၼ်ႉ ၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ။

ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်ထိုင်ငိုၼ်းၶမ်းၶဝ်မွင်းပႂ်ႉ
ၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉ သင်မီးၵေႃႉဢၼ်သိုဝ်ႈယူဝ်း
ယုမ်ႇယမ်တမ်းၸႂ်ၵၼ်လႆႈၵေႃႈပေႃးယဝ်ႉ ။

သင်ပိုတ်ႇၼေၸႂ်ႁၵ်ႉ တီႈမၼ်းၼမ်ပူၼ်ႉ
တီႈၸိုင် ၵူဝ်လႆႈထုၵ်ႇတၢင်းထၢင်ႉလဵၵ်ႉလႄႈ 
ႁဵတ်းၵႅင်ႈဢဝ်မႃႇၼ​ႁေႉဝႆႉၵူၺ်း ။

သင်မီးလွင်ႈၵဵင်ၸႂ်ၼမ်ပူၼ်ႉတီႈ တီႈၵူၼ်း
မၢင်ၵေႃႉၸိုင် တေထုၵ်ႇတၢင်းၶဝ်ယဵပ်ႇယၢၼ်
ဢမ်ႇဝႆႉၵႃႈၶၼ်လႄႈ
မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် လႆႈမီးၸႂ်မႃႇၼမႃးဢိူဝ်ႈ ။

 >> ၼပ်ႉယမ်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းလူဢၢၼ်ႇ
ၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ။

မွၵ်ႇႁၢမ်းဢၢႆ ( ဝဵင်းသဝ်ႁိၼ် )
_______________________
10 . 8 . 2019 ဝၼ်းသဝ် 📄💟

Sunday, August 15, 2021

ေၶႃႈသွၼ် လႆႈမႃးတီႈသွၵ်းတိၼ် ၶႅပ်းတိၼ်


တင်ႈၸႂ်ၵႂႃႇသိုဝ်ႉ သွၵ်းတိၼ် ”ၶႅပ်းတိၼ်”

ၼႂ်းလၢၼ်ႉမႃး 1. ၵူႈ


ႁၢင်ႈလီ လႄႈ ထုၵ်ႇၸႂ်ၼႃႇ...

လႄႈ မႃးႁွတ်ႈမႃးထိုင်တီႈႁိူၼ်း၊ 

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း၊  

ႁိုင်မႃး...သႂ်ႇတိုဝ်းႁိုင်မႃး...

ၼိုင်ႈႁိုင် ၼိုင်ႈႁူႇဝႃႈ...

တၢင်းႁၢင်ႈလီၶွင်မၼ်း

ဢမ်ႇၸွႆႈသင်လႆႈ


ယွၼ်ႉဝႃႈ သွၵ်းတိၼ် ”ၶႅပ်းတိၼ်”

ၵူႈၼႆႉ...ၼိုင်ႈသႂ်ႇႁိုင်ၼိုင်ႈၸဵပ်းၶႃ

ၼိုင်ႈၶူပ်းၶႃ၊

ပေႃးမၼ်းပဵၼ်ၼၼ်မႃးယဝ်ႉ၊ တၢင်းတီႈလီ

တီႈသုတ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ၊ ထွၼ်ႇဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ၊ 

ၼႂ်းမိူဝ်ႈဢူင်ႈၶႃ၊ ဢမ်ႇၸဵပ်းၵႅၼ်းလိူဝ်သေၼၼ်ႉ


ထွတ်ႇပႅတ်ႈ လႄႈ...ၵႃႈၶၼ်မၼ်းယႂ်ႇၵေႃႈပွႆႇမၼ်း

ယႃႇယဵၼ်ႉၵၼ်ႈ ထိုင်ႈတီႈဢမ်ႇၸၢင်ႈယၢင်ႈ

လိူဝ်ၵိုတ်းဝႆႉသွၵ်းတိၼ် ”ၶႅပ်းတိၼ်”လၢႆလၢႆ


ပႆွႇပႅတ်ႈၶႅပ်းတိၼ် ႁၢင်ႈလီလီၼၼ်ႉသေ

ႁႃတိုဝ်းၶႅပ်းတိၼ်မႂ်ႇသႂ်ႇတေလီလိူဝ်ၵဝ်ႇ၊


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


လိၵ်ႈႁူဝ်ၼႆႉ...ၵႂၢမ်းမၢႆၶွင်မၼ်း မၼ်းမၢႆထိုင်

ၵူၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉ၊

တီႈႁၵ်ႉမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵႂႃႇၵူပ်ႉၵူႈမႅၼ်ႈၵူၼ်း

တီႈႁၢင်ႈလီလီ၊ လႄႈ တၢင်းႁၢင်ႈလီၶွင်မၼ်း

ဢမ်ႇၸွႆႈသင်လႆႈ၊


ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵႆႉၵႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၸဵပ်း

ၸႂ်တိူဝ်ႉၸႂ် ၶီၸႂ် မႆႈၸႂ် ၸွမ်းယူႇၵူႈမိူဝ်ႈတႄႉ၊

ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းပၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇႁဝ်းၼၼ်ႉ...

ထုၵ်ႇလီပွႆႇပႅတ်ႈမၼ်း ဢမ်ႇၼၼ်ဢွၵ်ႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်

တၢင်းမၼ်းၼႆဢေႃႈ၊


မိူဝ်ႈၵူႈလွင်ႈဢမ်ႇၵႂၢင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်သေၼၼ်ႉ

ၶတ်း လႄႈ ၼႃႈ....


လိၵ်ႈႁူဝ်ၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၶၢဝ်ႈမၼ်းယၢဝ်းၶႃႈ

ၶၢဝ်ႈပွတ်းပွတ်းဢွၼ်ႇၵူၺ်း၊ ၶႃႈႁဝ်းဢဝ်

မႃးတႅမ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇထႅင်ႈၵူၺ်းၶႃႈ၊


သင်မီးတီႈၽိတ်းပိူင်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ

ၶွင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်းသေၵမ်းၶႃႈ၊ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ 12 2021


ပိၼ်ႇၽၢႆႇတႆး ပၢႆၵမ် #လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇမိူင်းၽူင်း


ပၼ်ႁႅင်းလႆႈ👇👇


လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ' မိူင်းၽူင်း'

Wednesday, August 11, 2021

ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသူဢၢၼ်ႇ1. ပဵၼ်ၵူၼ်းႁႂ်ႈမေႃၶွၢင်းပၼ်ပိူၼ်ႈ   ယႃႇပၼ်ႁႂ်ႈ

ပိူၼ်ႈၶႂၢင်းပၼ်ႁဝ်းၽၢႆႇလဵဝ်။


2. ႁဝ်းၵူႈၵေႃႉဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၵမ်ႇၾႃႇ၊ 

ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဝ်းတေယူႇၵမ်ႉၾႃႉၵႂႃႇလႆႈ 100 ပီ

1,000 ပီ၊  


3. ဝၼ်းမိူဝ်ႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ  ပေႃးသူတတ်းသိၼ်ၸႂ်

တႃႇတေ  တေႇၼႃႈႁိူၼ်း၊  ၶႂ်ႈလၢတ်ႈသူဝႃႈ

သူတေလႆႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈ လႄႈ မေႃပွႆႇဝၢင်း လႄႈ

သူတေလႆႈယွမ်းႁပ်ႉ  ၽၢႆႇၵေႃႉၵူႈသူၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈ

”တွင်းဝႆႉၼႃႈ”  ဢမ်ႇမီးပၢင်ၶႅၵ်ႇ ၵူပ်ႉၵူႈလႂ်  တီႈ

မီးလွင်ႈသိူဝ်းၸႂ်  တီႈသုတ်း၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈသိူဝ်းၸႂ်

တီႈသုတ်းၼၼ်ႉ၊  မၼ်းမႃးၸွမ်းလွင်ႈယိၼ်ႉၵၼ်ႈ

လႄႈ ပွႆႇဝၢင်း ၊ ၶႂၢင်းပၼ်  တေႃႇၵၼ်လႆႈၵူၺ်း။


4. ဢမ်ႇမီးၽႂ်မႃးပၼ်လွင်ႈတုၵ်ႉ  တီႈသူတုၵ်ႉၼၼ်ႉ

ၵေႃႈယွၼ်ႉသူဢမ်ႇၸႂ်ႉၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလီလီ၊  လႄႈ သူ

ၵႂႃႇဢဝ်လွင်ႈပိူၼ်ႈမႃးဝူၼ်ႉ လႄႈ သူၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈ

သူၵေႃႈဝူၼ်ႉဝႃႈသူ  ၵျႃႉၶႅၼ်ႇ  လွင်ႈဝူၼ်ႉ  ႁင်းသူ

ၵူၺ်း။  ယဝ်ႉၵေႃႈသူ  ႁဵတ်းပူၼ်ႉလွင်ႈတီႈသူႁဵတ်း

လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


5. ၵူၼ်းတီႈမီးၸၢတ်ႈပၢၼ် ၽဝ ယူႇလႆႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉမီး

သဵင်းၵူၼ်းတူပ်းမိုဝ်း  လႄႈ သဵင်ၵူၼ်းပၼ်ႁႅင်း ပၼ်

ၶေႃႈႁၼ်ထိုင်  ၵမ်ႉထႅမ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

”ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလႆႈဢမ်ႇယဵၼ်ႉလႆႈ  ယွၼ်ႉ

သူပ်းၵႂၢမ်းၵူၼ်းၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ်၊


6. လွင်ႈတီႈမီးလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်  လႆႈမႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းယွမ်းႁပ်ႉ  ၼ်ႂးဝၼ်းတီႈသူတိူဝ်ႉၸႂ်

ဢမ်ႇပဵင်းမေႃးၼိူဝ်ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်သူ

ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသူၼင်ႈဝူၼ်ႉတူၺ်း၊  ၼႂ်းဝၼ်းတီႈသူဢမ်ႇမီး

ၶႅပ်းတိၼ်းတႃႇတေသႂ်ႇ၊   သူၸွင်ႇယၢမ်ႈဝူၼ်ႉႁိုဝ်?

ၵူၼ်းတီႈဢမ်ႇမီးၶႃ   တႃႇတေတိုဝ်းၶႅပ်း၊  ဢမ်ႇမီး

တိၼ်တႃႇတေပႆ၊  ဝူၼ်ႉတူၺ်းလႄႈ  ဝႃႈသူလႄႈၶဝ်

ၽႂ်တုၵ်ႉၶ   ၵပ်ႉၵိၼ်းသေၽႂ်၊


တွင်းဝႆႉၼႃႈ   ပဵင်းပေႃးၸွမ်းၼင်ႇတီႈသူပဵၼ်လႄႈၼႃႈ

ယႃႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈလီလိူဝ်သေၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ   တီႈသူပဵၼ်

တီႈသူမီးၵေႃႈလီၼႃႇယဝ်ႉ။


ၵူၼ်းတီႈတုၵ်ႉၶ  ယၢပ်ႇၸႂ်လိူဝ်ႁဝ်းမီး ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇပေႃး

ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။  31/7/2021

...........................................................................

ၼပ်ႉယမ်ႉ  ၽူႈႁၵ်ႉလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ

ယူႇဢေႃႈ၊  သင်ႇမီးလွင်ႈၽိတ်းၵေႃႈၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်း

သေၵမ်ႈၶႃႈ။ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

      

       ပမ/ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ' မိူင်းၽူင်း' 

             သႃႇမွင်ဢွၼ်ႇ 

Thursday, July 1, 2021

ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉမိူၼ်မွၵ်ႇ

 


လူဝ်ႇႁတ်းႁၢၼ်ၼင်ႇသၢင်ႇသီႈ

====================


🐍🐍ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်း ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉတႃႇသေႇႁႃႉ? ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၸိုင် ႁဝ်းတေလႆႈထုၵ်ႇပိူၼ်ႈ ပႄႉၵိၼ်လူလၢႆၵူၺ်းယဝ်ႈ။


🐯🐯ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းႁႅင်းဢွၼ်ႇလႄႈ မၢင်ပွၵ်ႈမႃးၵေႃႈ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇလႆႈယူႇ။ မၢင်ပွၵ်ႈမႃးၵေႃႈ တိူဝ်ႉၸႂ်လႆႈယူႇ။ မၢင်ပွၵ်ႈမႃး ႁွင်ႉႁႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တေပဵၼ်တႃႇသေႇတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၼႃ။


🐍🐍တီႈၵိုင်ႇလီ ပဵၼ်မႆႉလႅမ်ၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈလႅမ်ဝႆႉ။ တီႈလူဝ်ႇဝႆႉမႃႇၼၵေႃႈ ဢဝ်မႃႇၼၼႄပၼ်။ တီႈၵိုင်ႇလီၶႅင်ၵေႃႈ ၶႅင်တေႃႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ 


🐯🐯ႁဝ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလႆႈ မိပ်ႇငႅၼ်းတီႈၼိူဝ်တူဝ်ႁဝ်းသေ ၵူဝ်ႈႁေဝႆႉတႃႇသေႇ။ ပေႃးပိူၼ်ႈႁဵတ်းဢမ်ႇလီ ႁဵတ်းႁၢႆႉၼိူဝ်ႁဝ်းမႃးၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီလႆႈႁႄႉၵင်တွပ်ႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ။


🐍🐍ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မိူၼ်မွၵ်ႇဢၼ်ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇၼႆသေတႃႉ လူဝ်ႇလႆႈႁတ်းႁၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ သၢင်ႇသီႇၼိုင်ႈတူဝ်ၼၼ်ႉထႅင်ႈဢိူဝ်ႈ။ လူဝ်ႇလႆႈမိူၼ်ၼင်ႇငူးႁဝ်ႇၼၼ်ႉ သင်လူဝ်ႇမႃး တီႈၵိုင်ႇလီဢဝ် ၼမ်ႉၵွင်ႉဢွင်ႇၼႄၵေႃႈ လူဝ်ႇဢဝ်ၸႂ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႈ။


🐯🐯ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉ တႃႇသေႇၼႃ။ ယဝ်ႉတေဢမ်ႇလႆႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇသေ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပေႃးဢမ်ႇသၢင်းၵိၼ် တီႈၼိူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၼႃ။ 


ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ 

 ♡︎𝙈𝙖𝙬𝙣 𝙃𝙨𝙚𝙣𝙜 𝙆𝙝𝙪𝙧♡︎✍︎

Wednesday, June 16, 2021

ဢူၺ်းၵေႃႉလီ


မၼ်းႁၵ်ႉမႂ်းဢိူဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ 

ႁၵ်ႉမ​ိူၼ်ၼင်ႇၵေႃႉႁၵ်ႉတေႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။


မၼ်းတူၺ်းလူလွမ်ထိုင်မႂ်းဢိူဝ်ႈ  ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႂ်ႈမိူၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်တေႉ ဢမ်ႇမိူၼ်။


မၼ်းယူႇႁိမ်းၸမ်သေမေႃပၼ်ႁႅင်းဢိူဝ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ

တႃႇဝႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵေႃႉႁူမ်ႈသၢင်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်တေႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။


မၼ်းမေႃၸွႆႈထႅမ်ထိုင်မႂ်းဢ​ိူဝ်ႈ  ၵူၺ်းၵႃႈ

ႁႂ်ႈမိူၼ်ပီႈဢွၵ်ႇၼွင်ႉၵၼ်တေႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။


ဢၼ်ၼႆႉ ႁွင်ႉဝႃႈဢူၺ်းၵေႃႉလီယဝ်ႉ။


ဢူၺ်းၵေႃႉလီဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေယူႇမ​ိူၼ်ၼင်ႇဢူႈသေ

မေႃထလႃႇဢိူဝ်ႈ ပေႃးႁဵတ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ။


ဢူၺ်းၵေႃႉလီဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေယူႇမိူၼ်ၼင်ႇ

မႄႈသေ မေႃလုမ်းလႃးတူၺ်းထ​ိုင်ဢိူဝ်ႈ။


ဢူၺ်းၵေႃႉလီဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေယူႇမ​ိူၼ်ၼင်ႇ ပီႈဢၢႆႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ မေႃၸၢင်ႈယဝ်ႉယွၵ်ႇဢိူဝ်ႈ။


ဢူၺ်းၵေႃႉလီဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေယူႇမ​ိူၼ်ၼင်ႇ

ပီႈၼၢင်းၵေႃႉၼ​ိုင်ႈသေ မေႃလၢတ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ဢိူဝ်ႈ။


ဢူၺ်းၵေႃႉလီဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေမိူၼ်ၼင်ႇၼွင်ႉၸၢႆး

ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ တိူင်ႇပၢင်ႇဢုပ်ႇၵုမ်လႆႈဢိူဝ်ႈ။


ဢူၺ်းၵေႃလီဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေယူႇမိူၼ်ၼင်ႇ

ၼွင်ႉယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းၵေႃႉၵၼ်ၵႂႃႇမႃး

လႆႈဢိူဝ်ႈ။


ယဝ်ႉၵေႃႈ တေမေႃပွင်ႇၸႂ်ပၼ်သူလိူဝ် 

ၼိူဝ်ၵေႃႉႁၵ်ႉၶဝ်ၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ။


ယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇၼမ်ၼိူဝ် ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈသေ


ပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉ ပိၼ်ႇတႅမ်ႈတၢင်ႇၼႄ


ၸၢမ်းၸူႉႁွမ်ငိုၼ်းတူၺ်းလႄႈပေႃးၵႆႉၸႂ်ႉၸၢႆႇလဵၼ်ႈငိုၼ်းႁူဝ်မ​ိုၼ်ႇမၼ်းၸိုင် ၸႂ်ႉ ၸၢႆႇ ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇ သိပ်းပွၵ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇ ၼိုင်ႈသႅၼ်

ယဝ်ႉလူး။ 


ပေႃးၵႆႉၸႂ်ႉၸၢႆႇ ႁူဝ်သႅၼ်မၼ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼိုင်ႈ

သႅၼ် သိပ်းပွၵ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇ ႑႐ သႅၼ်ယဝ်ႉလူး။


ၸၢႆႇငၢႆႈၵေႃႈ သႅင်ႈငၢႆႈ လိူမ်ႈငၢႆႈ မူတ်းငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈတေႉတေႉသေ ယၢမ်ႈသိုဝ်ႉမႃး

ၵေႃႈ ဢမ်ႇၵႃးပွၵ်ႈလဵဝ်ယဝ်ႉလူး။


ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇတွင်ႉမႆႈသေ သင်ႇၵိၼ် ဢၼ်လီ ဢၼ်

ဝၢၼ် ၵိၼ်ဢိတ်းဢိတ်းသေ ၸၢႆႇၵႃႈမၼ်းပၼ်ပိူၼ်ႈ

လၢႆလၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပွၵ်ႈလဵဝ်ယဝ်ႉလူး။


ဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈၼႃႇသေ ပေႃးလႆႈၶၢႆတၢင်ႇမဵဝ်းသိုဝ်ႉဢဝ်

မႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးမႃးယဝ်ႉ ၸႂ်ႈႁိုဝ်လႃႇ?။


ငိုၼ်းဢမ်ႇမီးၼႂ်းထွင်းသေပျႃးလႄႈ ပေႃးလႆႈၵူႈယိမ်

ပိူၼ်ႈသေ သိုဝ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်ႈသိုဝ်ႉၵျေႃႇၸႂ်

မႃးယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်?


ၸေတၼႃႇ သတ်ႉထႃႇဢမ်ႇပႃးသေ ၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈ ၶႂ်ႈ

လႆႈတႃ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈထၢင်ႇယႂ်ႇသေလူႇတၢၼ်းမႃးၵေႃႈ

ယၢမ်ႈလူႇမႃးယဝ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိုဝ်?


ယွၼ်ႉမေႃဢၢၼ်းၼႃႇပိူၼ်ႈသေ ယၢမ်ႈသဵင်ႈမႃးၵေႃႈ

မီးမႃးယဝ်ႉလူး။


တီႈတေႉတေႉ ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇမႃး ၵႃႈၼင်ႇၸႂ်သေ ထိုင်မႃးတေႃႈလဵဝ် ဢၼ်သိုဝ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉ ၵိုတ်းလိူဝ်သင်ဝႆႉလႃႇ ဢၼ်မီးယူႇတႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃ?


သူးၸႂ်ႉၸၢႆႇလူင်ၼႆၵေႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇယိုၼ်ႈမွပ်ႈပၼ်ႁဝ်း

သူးၵိၼ်လူင်ၵိၼ်လႆႈၼႃႇၼႆၵေႃႈ ၽႂ်ဢမ်ႇၶျႃႉသူးႁဝ်း

ၼုင်ႈၶူဝ်းလႆႈၼႃႇၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၸိုဝ်ႈသဵင်တူဝ်ႈလုမ်ႈ

ၾႃႉလႆႈ။


တီႈလႂ်တီႈၼၼ်ႈ လူဝ်ႇႁႂ်ႈမေႃၸႂ်ႉၸၢႆႇ၊ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇ

ထုၵ်ႇလီသဵင်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈသဵင်ႈၸွမ်း။


ယွၼ်ႉႁဝ်းၸႂ်ႉၸၢႆႇငၢႆႈ သဵင်ႈငၢႆႈလႄႈ သမ်ႉလႆႈၼမ်ႉ

မျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းသင်မႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃဝူၼ်ႉ

တူၺ်းၶိုၼ်း။


မိူဝ်ႈတိုင်ႉႁဵတ်းလႆႈ ႁႃလႆႈယူႇၼႆႉႁႂ်ႈၸူႉႁွမ်ငိုၼ်း ဝႆႉလႄႈ မိူဝ်ႈပႆႇတူၵ်းလိုၼ်း။


လႆႈၵႃႈႁိုဝ် မီးၵႃႈႁိုဝ် ႁႂ်ႈၸူႉႁွမ်တွမ်ဝႆႉတူၺ်းလႄႈ

ဢမ်ႇၼမ်ၵေႃႈဢႄႇ။


ငိုၼ်းဢၼ်တေၵႂႃႇၸၢႆႇပႅတ်ႈလွၵ်ႇလွၵ်ႇလၢႆလၢႆၼၼ်ႉ

ႁႂ်ႈဢဝ်ဝႆႉၼႂ်းဢႅပ်ႇၼင်ၶိုၼ်းသေလႄႈ 😁


ယိၼ်းၸူမ်းယႂ်ႇၼမ် ၽူႈလူလိၵ်ႈပၼ်ႁႅင်းႁဝ်းၶဝ်

တင်းသဵင်ႈသေ


ၸဝ်ႈၶမ်းလဵၵ်ႉ ပိၼ်ႇတႅမ်ႈတၢင်ႇၼႄ


#ဟာသရသစာပေလူငယ်လေး

Sunday, June 6, 2021

ၵႃႈၶၼ်ၼၢင်းယိင်းၼိုင်ႈၵေႃႉၵႃႈၶၼ် ၼၢင်းယိင်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁၢင်ႈၽၢင်

ပဵၼ်လွင်ႈလီဢၢႆလႄႈ မေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ်ၵုင်ႇသိၵ်ႉၶႃ

ၶူဝ်းၶွင်ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းၶႂ်ႈလႆႈၵူႈၵေႃႉ တေႇဝႃႈ

ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ဢမ်ႇသိုဝ်ႉဢဝ်လႆႈ၊


မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼၢင်းယိင်းႁၢင်ႈလီၼႆႉ ၽႂ်ၽႂ်

ၵေႃႈၶႂ်ႈလႆႈ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇၵူႈၵေႃႉ တေႇဝႃႈပေႃးႁူႉဝႃႈ

ၼၢင်းယိင်းလီ ယဵၼ်ႇငေႈပေႃးၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈတေဢမ်ႇ

ႁတ်းယဝ်ႉယွၵ်ႇလဵၼ်ႈလေႃႇ။


ၶူဝ်းၶွင်ၵႃႈၶၼ်တႅမ်ႇၼႆႉ ႁၢင်ႈလီၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁၢင်ႈ 

လီၵေႃႈယဝ်ႉ၊ ၶၢမ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ

တွၼ်ႈတႃႇတေသၢင်ႇထုၵ်ႇလႄႈ ၸႂ်ႉလႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၵႃႈၶၼ်တႅမ်ႇလႄႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ သိုဝ်ႉၸႂ်ႉလႆႈၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ဝႆႉၵႃႈၶၼ်တူဝ် တႅမ်ႇယေႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇဝႃႈႁၢင်ႈလီၵႃႈႁိုဝ်

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢႆးၶဝ်ၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢိူမ်ႈၸမ်လႆႈလႄႈ

ၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း တိုၼ်းတေၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ်

ယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ။


တီႈတေႉမၼ်း ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ် ၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈသႅၼ်း တေႇဢဝ်ပေႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၶဝ် ယဝ်ႉယွၵ်ႇၵဝ်းလႆႈ ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ်လႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းလီလေႃႇ။ 


ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်တီႈပိူၼ်ႈယဝ်ႉယွၵ်ႇ ၵဝ်းလဵၼ်ႈလႆႈ

လႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈလီဢၢႆ ဢမ်ႇမီးသ​ရေႇ ဢမ်ႇမီး

ၵႃႈၶၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး ၵူႈသႅၼ်း ယဝ်ႉယွၵ်ႇ ၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ်လႆႈၼၼ်ႉ ယႃႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီ၊ လူဝ်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉၵဝ် ဢမ်ႇမေႃ

ဝႆႉၵႃႈၶၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇမေႃဝႆႉၵုင်ႇသ​ရေႇ

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵၢင်လၢႆလႄႈ ပိူၼ်ႈၵဝ်း

ယဝ်ႉယွၵ်ႇၶဝ်ႈၸမ်ၵူၺ်း ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ယႃႇပေၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈသႅၼ်း

ယဝ်ႉယွၵ်ႇၶဝ်ႈဢိူမ်ႈၸမ်လႆႈသေ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း

ဢၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁတ်းယဝ်ႉယွၵ်ႇ လႄႈ မေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ်

တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉတႃႉ။


ႁႂ်ႈမေႃဝႆႉၵႃႈၶၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေၵမ်း


ပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉ ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ

မႃႇၼ

ၶႃႈယိင်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမီးၸႂ်မႃႇၼယႂ်ႇ ၽႅၼ်သုင် ၵူၺ်းၵႃႈ မႃႇၼ ဢၼ်ပဵၼ် ၸွႆႈထိင်းသ​ရေႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၶႃႈမီးယူႇဢိူဝ်ႈ ။ ၶႃႈယိင်းဢမ်ႇၸႂ...